Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tiến Hưng 2, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Thứ năm - 05/05/2022 23:59 437 0
1. Thông tin về tài sản đấu giá:
1.1. Tài sản đấu giá:
- Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Tiến Hưng 2 tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước theo Đồ án và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Đồng Xoài phê duyệt tại Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 26/10/2020.
- Khu đất tọa lạc tại: ấp 6, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Tổng diện tích khu đất là: 393.333,7 m2. Trong đó:
+ Diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất: 168.898,6 m2
      Đất thương mại dịch vụ: 14.974,6 m2
      Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 17.005,1 m2
      Đất ở (đất nhà ở biệt thự, đất nhà ở liên kế): 135.023,5 m2
      Đất hạ tầng kỹ thuật: 1.895,4 m2
+ Diện tích đất không đấu giá quyền sử dụng đất: 224.435,1 m2
      Đất trụ sở cơ quan (đất hành chính): 3.575,0 m2
      Đất trạm y tế: 1.790,4 m2
      Đất nhà văn hóa thiếu nhi: 4.500,5 m2
      Đất nhà ở xã hội: 34.429,8 m2
      Đất cây xanh: 45.808,3 m2
      Đất giao thông: 134.331,1 m2
- Hiện trạng: Trên đất còn cây cao su đứng của Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú quản lý đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 (Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 40.964.986.880 đồng) đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận chủ trương bàn giao đất cho Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước và UBND thành phố Đồng Xoài tại Công văn số 108/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 25/2/2021 và thỏa thuận chủ trương thanh lý vườn cây cao su do địa phương thu hồi đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Công văn 704/HĐQTCSVN-TCKT ngày 13/9/2021.
1.2. Mục đích, hình thức thời hạn sử dụng đất:
- Mục đích, hình thức sử dụng đất:
+ Đất ở (đất nhà ở biệt thự, đất nhà ở liên kế): nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
+ Đất thương mại dịch vụ, đất giáo dục và đất hạ tầng kỹ thuật: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
+ Đất nhà ở xã hội: Diện tích này không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất theo quy định của  Luật Đất đai năm 2013 và pháp luật có liên quan. Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy hoạch, dự án được duyệt và quy định của pháp luật có liên quan.
+ Các loại đất trụ sở cơ quan, đất trạm y tế, đất nhà văn hóa thiếu nhi, đất cây xanh và đất giao thông: Phần diện tích này không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Khi nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện dự án thì được Nhà nước giao quản lý để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (san nền, hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, thoát nước thải, thoát nước mưa, công viên cây xanh,… đấu nối với hạ tầng kỹ thuật của khu quy hoạch với khu xung quanh) theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND thành phố Đồng Xoài. Sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của dự án, nhà đầu tư trúng đấu giá bàn giao quỹ đất này cho địa phương quản lý.
- Thời hạn sử dụng đất : Thời hạn giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án là 50 (năm mươi) năm, kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì được sử dụng ổn định lâu dài (theo khoản 3 Điều 126 Luật đất đai năm 2013).
1.3. Tổng giá khởi điểm là: 195.717.300.611 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ, bảy trăm mười bảy triệu, ba trăm nghìn, sáu trăm mười một đồng).
1.4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức trả giá cao nhất tại vòng đấu đó là người trúng đấu giá.
1.5. Trách nhiệm của nhà đầu tư trúng đấu giá: Nộp đủ tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước theo đúng thời gian quy định và nộp tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất cao su theo Phương án bồi thường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 là 40.964.986.880 đồng (Bốn mươi tỷ, chín trăm sáu mươi bốn triệu, chín trăm tám mươi sáu nghìn, tám trăm tám mươi đồng).
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá phải có đầy đủ tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Điều 3 và Phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp và tiêu chí của Văn phòng Đăng ký đất đai:
- Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo phục vụ cho đấu giá đáp ứng phương án đấu giá do tổ chức đấu giá xây dựng.
- Có Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và đảm bảo nguyên tắc đấu giá tài sản được quy định tại Điều 6 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án);
- Tổ chức đấu giá có năng lực, kinh nghiệm và uy tín.
- Có mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp pháp luật hiện hành và phù hợp với phương án tổ chức đấu giá.
- Có giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
3. Hồ sơ đăng ký tham gia gồm:
- Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập tổ chức đấu giá tài sản;
- Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết;
- Phương án đấu giá;
- Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
- Tài liệu chứng minh đơn vị có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Đề xuất thù lao và chi phí đấu giá.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ là từ ngày ra thông báo đến ngày 12/05/2022 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại: Văn phòng Đăng ký đất đai.
Địa chỉ: Số 735, QL14, phường Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước.
Số điện thoại: 02713.865.079
- Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Văn phòng đăng ký đất đai.
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
- Hồ sơ đã nộp không hoàn trả hồ sơ (kể cả hồ sơ không được lựa chọn).
- Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ đánh giá, chấm điểm Tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí tại Phụ lục I Thông tư  02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp và có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay15,738
  • Tháng hiện tại144,347
  • Tổng lượt truy cập6,792,250
Quan trắc nước
cong bo lay nuoc sinh hoat
Đấu giá quyền sử dụng đất
Quan trắc không khí
dich
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
vi pham đât
thôn gtin tuyen truyen
lay y kien nhan dan
Cổng thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước
Quy bvmt
quan trac
Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước và Tháng tiêu dùng số năm 2023
vpdk
Quy Hoạch- Kế Hoạch Sử Dụng Đất
hotline
CTNN1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây