STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 131/ĐGTS 13/06/2024 Thông báo kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản
2 132/ĐGTS 13/06/2024 Thông báo kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản
3 2344/BNV 21/05/2024 Danh mục chính sách mới, quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ nội vụ chủ trì xây dựng từ 2023 đến tháng 5/2024
4 1280/STNMT-VP 07/05/2024 Công khai số phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2023
5 50/TB-ĐGTS 14/04/2024 Thông báo đấu giá tài sản
6 51/TB-ĐGTS 14/04/2024 Thông báo đấu giá tài sản
7 51/TB-STNMT 19/03/2024 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
8 21/2023/TT-BTNMT 14/03/2024 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000
9 50/TB-STNMT 13/03/2024 Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá là quyền khai thác Khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10 46/TB-STNMT 26/02/2024 Thông báo mời thầu gói thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho Công ty TNHH Đại Lợi Bình Phước để trồng cây cao su
11 483 25/02/2024 Lựa chọn hồ sơ năng lực tổ chức tư vấn công tác đấu thầu
12 01/2024/TT-BTNMT 01/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BTNMT - Quy định định mức cho hoạt động thực hiện đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch
13 04/VBHN-BTNMT 01/02/2024 Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
14 12/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Văn bản hợp nhất Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
15 10/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Văn bản hợp nhất Nghị định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
16 09/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
17 08/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
18 06/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
19 02/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Văn bản hợp nhất Nghị định về hoạt động viễn thám
20 31/2024/QH15 17/01/2024 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua ngày 18/01/2024.
21 01/VBHN-BTNMT (2024) 15/01/2024 Văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT và Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườn
22 28/2023/TT-BTNMT 28/12/2023 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiếm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải
23 32/2023/QĐ-TTg 20/12/2023 Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
24 92/2023/NĐ-CP 18/12/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
25 22/2023/TT-BTNMT 14/12/2023 Thông tư 23/2023/TT-BTNMT Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
26 20/2023/TT-BTNMT 29/11/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát
27 28/2023/QH15 26/11/2023 Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023.
28 11/VBHN-BTNMT 21/11/2023 Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
29 10/VBHN-BTNMT 21/11/2023 Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
30 09/VBHN-BTNMT 21/11/2023 Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
31 19/2023/TT-BTNMT 14/11/2023 Thông tư 19/2023/TT-BTNMT Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
32 18/2023/TT-BTNMT 14/11/2023 Thông tư 18/2023/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường
33 17/2023/TT-BTNMT 30/10/2023 Thông tư 17/2023/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000
34 15/2023/TT-BTNMT 29/10/2023 Thông tư Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường
35 14/2023/TT-BTNMT 15/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai
36 13/2023/TT-BTNMT 15/10/2023 Thông tư 13/2023/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
37 11/2023/TT-BTNMT 28/09/2023 Thông tư 11/2023/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000
38 08/VBHN-BTNMT 2023 18/09/2023 Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT 2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
39 09/2023/TT-BTNMT 13/09/2023 Sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước
40 Thông báo mời thầu 11/09/2023 Mời thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá DA: " Mua sắm trang thiết bị, phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thị xã Bình Long, Phước Long, Chơn Thành và huyện Đồng Phú
41 08/2023/TT-BTNMT 30/07/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000
42 05/2023/TT-BTNMT 30/07/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường
43 Thông tư 08/2023/TT-BTNMT 30/07/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000
44 80/TB-STNMT 09/07/2023 Mời thầu gói thầu tư vấn lập đề cương- dự toán chi tiết kinh phí DA " xây dựng hệ thống giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT
45 04/2023/TT-BTNMT 05/07/2023 Thông tư 04/2023/TT-BTNMT - Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
46 03/2023/TT-BTNMT 25/06/2023 Thông tư 03/2023/TT-BTNMT - Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
47 03/2023/TT-BTNMT 25/06/2023 Thông tư 03/2023/TT-BTNMT - Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
48 680/QĐ-TTg 09/06/2023 Phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
49 Công khai số phí BVMT đối với nước thải công nghiệ 15/05/2023 Công khai số phí BVMT đối với nước thải công nghiệp năm 2022
50 02/2023/TT-BTNMT 14/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây