Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Đa Kia, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Thứ sáu - 20/05/2022 03:27 384 0
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Đa Kia, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
1. Người có tài sản đấu giá:
- Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Địa chỉ: QL14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
2. Thông tin về tài sản đấu giá:
2.1. Tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Đa Kia, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
- Khu đất tọa lạc tại thôn 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
-  Tổng diện tích: 400.951,6m2.
+ Diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất: 137.905,6 m2
Đất ở (đất nhà ở biệt thự): 105.273,8 m2
Đất thương mại dịch vụ: 23.137,1 m2
Đất giáo dục: 6.649,4 m2
Đất hạ tầng kỹ thuật: 2.845,3 m2
+ Diện tích đất không đấu giá quyền sử dụng đất: 263.046,0 m2
Đất nhà ở xã hội: 33.516,2 m2
Đất nhà văn hóa: 1.085,0 m2
Đất cây xanh: 30.913,5 m2
Đất giao thông: 197.531,3 m2
- Hiện trạng: Trên đất còn cây cao su đứng của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng quản lý và công trình nhà văn hóa thôn 6, xã Đa Kia, đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng tại Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 28/12/2020, được điều chỉnh tại Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 là 27.022.987.500 đồng (Hai mươi bảy tỷ, không trăm hai mươi hai triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn, năm trăm đồng) và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho UBND xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập tại Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 là 330.655.911 đồng (Ba trăm ba mươi triệu, sáu trăm năm mươi lăm nghìn, chín trăm mười một đồng).
2.2. Mục đích, hình thức thời hạn sử dụng đất:
- Mục đích, hình thức sử dụng đất:
+ Đất ở (đất nhà ở biệt thự): nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
+ Đất thương mại dịch vụ, đất giáo dục và đất hạ tầng kỹ thuật: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
+ Đất nhà ở xã hội: Diện tích này không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất theo quy định của  Luật Đất đai năm 2013 và pháp luật có liên quan. Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy hoạch, dự án được duyệt và quy định của pháp luật có liên quan.
+ Đất nhà văn hóa, đất cây xanh và đất giao thông: Phần diện tích này không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Khi nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện dự án thì được Nhà nước giao quản lý để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (san nền, hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, thoát nước thải, thoát nước mưa, công viên cây xanh,… đấu nối với hạ tầng kỹ thuật của khu quy hoạch với khu xung quanh) theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND huyện Bù Gia Mập. Sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của dự án, nhà đầu tư trúng đấu giá bàn giao quỹ đất này cho địa phương quản lý.
- Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án là 50 (năm mươi) năm, kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì được sử dụng ổn định lâu dài (theo khoản 3 Điều 126 Luật đất đai năm 2013).
2.3. Tổng giá khởi điểm là: 134.916.500.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bốn tỷ, chín trăm mười sáu triệu, năm trăm nghìn đồng).
2.4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức trả giá cao nhất tại vòng đấu đó là người trúng đấu giá.
2.5. Trách nhiệm của nhà đầu tư trúng đấu giá: Nộp đủ tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước theo đúng thời gian quy định và nộp tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất cao su theo Phương án bồi thường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 28/12/2020, được điều chỉnh tại Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 là 27.022.987.500 đồng (Hai mươi bảy tỷ, không trăm hai mươi hai triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn, năm trăm đồng) và tiền bồi thường, hỗ trợ cho UBND xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 là 330.655.911 đồng (Ba trăm ba mươi triệu, sáu trăm năm mươi lăm nghìn, chín trăm mười một đồng).
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá phải có đầy đủ tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Điều 3 và Phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp và tiêu chí của Văn phòng Đăng ký đất đai:
- Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo phục vụ cho đấu giá đáp ứng phương án đấu giá do tổ chức đấu giá xây dựng.
- Có Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và đảm bảo nguyên tắc đấu giá tài sản được quy định tại Điều 6 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án);
- Tổ chức đấu giá có năng lực, kinh nghiệm và uy tín.
- Có mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp pháp luật hiện hành và phù hợp với phương án tổ chức đấu giá.
- Có giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
4. Hồ sơ đăng ký tham gia gồm:
- Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập tổ chức đấu giá tài sản;
- Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết;
- Phương án đấu giá;
- Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
- Tài liệu chứng minh đơn vị có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Đề xuất thù lao và chi phí đấu giá.
Chú ý: Đơn vị tham gia lựa chọn hồ sơ tổ chức đấu giá nộp 02 bộ hồ sơ giống nhau, bỏ trong phong bì có đóng dấu niêm phong.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ là từ ngày ra thông báo đến ngày 27/05/2022 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại: Văn phòng Đăng ký đất đai.
Địa chỉ: Số 735, QL14, phường Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước.
Số điện thoại: 02713.865.079
- Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Văn phòng đăng ký đất đai.
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
- Hồ sơ đã nộp không hoàn trả hồ sơ (kể cả hồ sơ không được lựa chọn).
- Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ đánh giá, chấm điểm Tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí tại Phụ lục I Thông tư  02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp và có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay3,946
  • Tháng hiện tại14,144
  • Tổng lượt truy cập5,089,494
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây