DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN, XÃ

Chủ nhật - 17/03/2024 20:40 437 0
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 
THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG, VĂN PHÒNG
 ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)
TT Tên thủ tục Thời hạn giải quyết Trình tự thực hiện và Cách thức thực hiện
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ
1 - Chỉnh lý biến động: 06 ngày 
- Cấp mới Giấy chứng nhận:
+ Thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ: 08 ngày
+ Thẩm quyền VPĐKĐĐ: 10 ngày 
 (Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã thì cộng thêm 03 ngày làm việc)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 09/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); (Tờ khai LPTB)
- Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động trừ trường hợp thay đổi thông tin của cá nhân (nếu có) (nhấn để xem chi tiết); 
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 09/ĐK và Tờ khai thuế
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau):
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ) 
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
2
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
(Mã TTHC:1.004221)

 
- Chỉnh lý biến động: 05 ngày 
- Cấp mới Giấy chứng nhận:
+ Thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ: 07 ngày
+ Thẩm quyền VPĐKĐĐ: 10 ngày 
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã thì cộng thêm 03 ngày làm việc)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 09/ĐK (Tải mẫu đ ơn);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;
- Trích đo địa chính thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế;

- Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động trừ trường hợp thay đổi thông tin của cá nhân (nếu có) (nhấn để xem chi tiết);
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 09/ĐK
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau): 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
3
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
(Mã TTHC:1.001990)

 
- Chỉnh lý biến động: 07 ngày 
- Cấp mới Giấy chứng nhận: 10 ngày
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã thì cộng thêm 03 ngày làm việc)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 09/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có); (Tờ khai LPTB)
- Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động trừ trường hợp thay đổi thông tin của cá nhân (nếu có) (nhấn để xem chi tiết); 
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 09/ĐK và Tờ khai thuế
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau): 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
4
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
(Mã TTHC:1.004206)

 
Trường hợp tiếp nhận tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã:
- Chỉnh lý biến động: 08 ngày 
- Cấp mới Giấy chứng nhận: 10 ngày
Trường hợp tiếp nhận tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, tại địa điểm theo yêu cầu cảu chủ sử dụng, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trên cổng dịch vụ công trực tuyến:
- Chỉnh lý biến động: 04 ngày 
- Cấp mới Giấy chứng nhận: 07 ngày
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 09/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
- Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động trừ trường hợp thay đổi thông tin của cá nhân (nếu có) (nhấn để xem chi tiết); 
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 09/ĐK
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau): 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
5
Tách thửa hoặc hợp thửa đất
(Mã TTHC:1.004203)

 
Trường hợp tiếp nhận tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã:
- Dưới 10 thửa: 18 ngày 
- Từ 10 thửa đến 50 thửa: 23 ngày
- Trên 50 thửa: 50 ngày
Trường hợp tiếp nhận tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, tại địa điểm theo yêu cầu cảu chủ sử dụng, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trên cổng dịch vụ công trực tuyến:
- Dưới 10 thửa: 15 ngày 
- Từ 10 thửa đến 50 thửa: 20 ngày
- Trên 50 thửa: 45 ngày
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 11/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Đơn mẫu số 09/ĐK (Tải mẫu đơn);   (Trường hợp thực hiện thủ tục tách thửa đất từ Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất để cấp riêng một Giấy chứng nhận) 
- Giấy chứng nhận (Bản gốc); 
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất; 
- Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động trừ trường hợp thay đổi thông tin của cá nhân (nếu có) (nhấn để xem chi tiết);
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 11/ĐK và Đơn mẫu số 09/ĐK 
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau): 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ) 
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
6
Cấp đổi Giấy chứng nhận
(Mã TTHC:1.004199)

 
Trường hợp tiếp nhận tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã:
- Không thay đổi ranh giới, diện tích: 09 ngày 
- Có thay đổi ranh giới, diện tích kết hợp tách, hợp thửa dưới 10 thửa: 18 ngày
- Có thay đổi ranh giới, diện tích kết hợp tách, hợp thửa từ 10 thửa đến 50 thửa: 23 ngày
- Có thay đổi ranh giới, diện tích kết hợp tách, hợp thửa trên 50 thửa: 50 ngày
Trường hợp tiếp nhận tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, tại địa điểm theo yêu cầu cảu chủ sử dụng, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trên cổng dịch vụ công trực tuyến:
- Không thay đổi ranh giới, diện tích: 06 ngày 
- Có thay đổi ranh giới, diện tích kết hợp tách, hợp thửa dưới 10 thửa: 15 ngày
- Có thay đổi ranh giới, diện tích kết hợp tách, hợp thửa từ 10 thửa đến 50 thửa: 20 ngày
- Có thay đổi ranh giới, diện tích kết hợp tách, hợp thửa trên 50 thửa: 45 ngày
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Bướ c 1: Lập hồ sơ (Số lư ợng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm: 
- Đơn mẫu số 10/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Đơn mẫu số 04a/ĐK (Tải mẫu đơn); (trường hợp diện tích đất tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận, có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai
- Giấy chứng nhận (Bản gốc); 
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
- Biên bản xác minh hiện trạng sử dụng đất hoặc Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đối với trường hợp có sự thay đổi về ranh giới, diện tích sử dụng đất;
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); (Tờ khai LPTB; Thuế TNCN)
- Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng:
+ Giấy tờ thông báo danh sách các trường hợp lập thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận;
+ Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 10/ĐK và Đơn mẫu số 04a/ĐK
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau): 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
7
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
(Mã TTHC:2.001761)
  
- Chỉnh lý biến động: 06 ngày 
- Cấp mới Giấy chứng nhận:
+ Thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ: 08 ngày
+ Thẩm quyền VPĐKĐĐ: 10 ngày 

(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã thì cộng thêm 03 ngày làm việc)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 09/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
- Hợp đồng, vă n bản về việc chuyển đổi đất nông nghiệp theo quy định.

Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 09/ĐK 
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau): 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
8
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
(Mã TTHC:1.004193)

 
Trường hợp tiếp nhận tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã:
- Thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ: 08 ngày 
- Thẩm quyền UBND cấp huyện: 13 ngày
Trường hợp tiếp nhận tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, tại địa điểm theo yêu cầu cảu chủ sử dụng, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trên cổng dịch vụ công trực tuyến:
- Thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ: 04 ngày 
- Thẩm quyền UBND cấp huyện: 10 ngày
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
- Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận  
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau): 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
9
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
(Mã TTHC:1.004177)

 
Trường hợp tiếp nhận tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã:
- Thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ: 17 ngày 
- Thẩm quyền VPĐKĐĐ: 23 ngày
- Thẩm quyền UBND cấp huyện: 23 ngày
Trường hợp tiếp nhận tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, tại địa điểm theo yêu cầu cảu chủ sử dụng, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trên cổng dịch vụ công trực tuyến:
- Thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ: 14 ngày 
- Thẩm quyền VPĐKĐĐ: 20 ngày
- Thẩm quyền UBND cấp huyện: 20 ngày
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
-   Văn bản phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau): 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
10
Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
(Mã TTHC:2.000976)

 
- Chỉnh lý biến động: 10 ngày 
- Cấp mới Giấy chứng nhận:
+ Thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ: 12 ngày
+ Thẩm quyền VPĐKĐĐ: 15 ngày 
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã thì cộng thêm 03 ngày làm việc)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn 04a/ĐK (Tải mẫu đơn);   
- Giấy chứng nhận (Bản gốc); 
- Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất;
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, C hứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); (Tờ khai LPTB)
 Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản
 (nhấn để xem chi tiết); 
Hướng dẫn điền thông tin Đơn số 04a/ĐK và Tờ khai thuế
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau):
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
   
11
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng (là hộ gia đình, cá nhân) trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở
(Mã TTHC:1.002273)
Trường hợp tiếp nhận tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã:
- Dưới 10 GCN: 
+ Chỉnh lý GCN: 09 ngày
+ Cấp mới GCN: 11 ngày
- Từ 10 đến 50 GCN: 
+ Chỉnh lý GCN: 15 ngày
+ Cấp mới GCN: 17 ngày
- Trên 50 GCN: 
+ Chỉnh lý GCN: 23 ngày
+ Cấp mới GCN: 27 ngày
Trường hợp tiếp nhận tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, tại địa điểm theo yêu cầu cảu chủ sử dụng, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trên cổng dịch vụ công trực tuyến:
- Dưới 10 GCN: 
+ Chỉnh lý GCN: 06 ngày
+ Cấp mới GCN: 08 ngày
- Từ 10 đến 50 GCN: 
+ Chỉnh lý GCN: 12 ngày
+ Cấp mới GCN: 14 ngày
- Trên 50 GCN: 
+ Chỉnh lý GCN: 20 ngày
+ Cấp mới GCN: 22 ngày
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 04a/ĐK (Tải mẫu đơn);

- Hợp đồng về chuyển nhượng;
- Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đảm bảo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án (kèm theo sơ đồ nhà, đất đã kiểm tra).

- Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng.
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); (Tờ khai LPTB; Thuế TNCN, Thuế TNDN)
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 04a/ĐK và Tờ khai thuế
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau): 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
12
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
(Mã TTHC:1.002993)
- Chỉnh lý biến động: 06 ngày 
- Cấp mới Giấy chứng nhận:
+ Thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ: 08 ngày
+ Thẩm quyền VPĐKĐĐ: 10 ngày 
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã thì cộng thêm 03 ngày làm việc)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 09/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
 Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền đã lập theo quy định;   (nếu có)
- Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.

- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất; (nếu có)
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); (Tờ khai LPTN, thuế TNCN)
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 09/ĐK và Tờ khai thuế
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau): 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
13
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
(Mã TTHC:2.000889)

 
rường hợp tiếp nhận tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã:
- Chỉnh lý GCN: 09 ngày 
- Cấp mới GCN:
+ Thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ: 11 ngày
+  Thẩm quyền VPĐKĐĐ: 13 ngày 
+ Chuyển quyền kết hợp tách, hợp thửa từ 02 đến 10 thửa: 18 ngày
+ Chuyển quyền kết hợp tách, hợp thửa từ 10 đến 50 thửa: 23 ngày
+ Chuyển quyền kết hợp tách, hợp thửa trên 50 thửa: 50 ngày
Trường hợp tiếp nhận tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, tại địa điểm theo yêu cầu cảu chủ sử dụng, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trên cổng dịch vụ công trực tuyến:
- Chỉnh lý GCN: 06 ngày 
- Cấp mới GCN:
+ Thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ: 08 ngày
+  Thẩm quyền VPĐKĐĐ: 10 ngày 
+ Chuyển quyền kết hợp tách, hợp thửa từ 02 đến 10 thửa: 15 ngày
+ Chuyển quyền kết hợp tách, hợp thửa từ 10 đến 50 thửa: 20 ngày
+ Chuyển quyền kết hợp tách, hợp thửa trên 50 thửa: 45 ngày
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 09/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
 Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền đã lập theo quy định;
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);(Tờ khai LPTN, thuế TNCN)

- Trường hợp người thừa kế  là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký;
- Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trước khi được trao Giấy chứng nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế theo quy định;
- Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;
-Văn bản xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với trường hợp nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa;
 
- Trường hợp có diện tích tăng thêm thì bổ sung hồ sơ niêm yết thông tin, văn bản chuyển quyền, tờ khai thuế thueo quy định.
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 09/ĐK và Tờ khai thuế
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau): 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
14
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp
(Mã TTHC:2.000880)

 
- Chỉnh lý biến động: 06 ngày 
- Cấp mới Giấy chứng nhận:
+ Thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ: 08 ngày
+ Thẩm quyền VPĐKĐĐ: 10 ngày 
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã thì cộng thêm 03 ngày làm việc)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 09/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc); Trừ trường hợp thực hiện theo Bản án nhưng không thu hồi được Giấy chứng nhận
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); (Tờ khai LPTN, thuế TNCN)  
- Một trong các loại giấy tờ gồm:

 Biên bản hòa giải thành hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định của pháp luật;
+  Văn bản bàn giao tài sản thế chấp theo thỏa thuận (nếu có) và văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thế chấp có nội dung thỏa thuận về xử lý tài sản thế chấp;
+ Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng góp vốn có nội dung thỏa thuận về xử lý tài sản góp vốn và văn bản bàn giao tài sản góp vốn theo thỏa thuận;
+ Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án;

+ Văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất;

Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 09/ĐK và Tờ khai thuế
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau):
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến  (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
15
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
(Mã TTHC:1.005194)

 
- Cấp lại Trang bổ sung: 05 ngày 
- Cấp lại Giấy chứng nhận:
+ Thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ: 09 ngày
+ Thẩm quyền VPĐKĐĐ: 12 ngày 
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã thì cộng thêm 03 ngày làm việc)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 10/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); (Tờ khai LPTN, thuế TNCN)
- Trường hợp mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.
- Hồ sơ niêm yết thông tin về việc mất giấy chứng nhận, trang bổ sung
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 10/ĐK và Tờ khai thuế
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau): 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến  (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
16
Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
(Mã TTHC:1.001045)
- Chỉnh lý biến động: 06 ngày 
- Cấp mới Giấy chứng nhận:
+ Thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ: 08 ngày
+ Thẩm quyền VPĐKĐĐ: 10 ngày 
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã thì cộng thêm 03 ngày làm việc)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 09/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất; (nếu có)
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 09/ĐK 
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau):
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến  (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
17
Cung cấp dữ liệu đất đai
(Mã TTHC:1.004269)
- 01 ngày làm việc.
- Nếu tiếp nhận sau 15 giờ thì việc cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
- Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết thì không quá 03 ngày làm việc.
- Trường hợp cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai thì thời gian thực hiện theo
thỏa thuận của các bên.
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin;
- CMND/CCCD (photo) kèm theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin;
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau):
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến  (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
18
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
(Mã TTHC:1.001991)

 
- 30 ngày
(Thời gian này không tính thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian xác định nghĩa vụ tài chính. không tính thời gian thẩm định giá nếu phải thuê tư vấn để thẩm định)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 09/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất ;
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất; (Tờ khai LPTB, Thuế TNCN, Thuế TNDN, Tiền thuê đất, thuê mặt nước)
- Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất;
- Quyết định thuê đất; Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước.

Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 09/ĐK và Tờ khai thuế
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau): 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người  sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến). 
 
19
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
(Mã TTHC:2.001234)
- 30 ngày.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (nếu có).
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn Mẫu số 03b (Tải mẫu đơn);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thử a đất;
- Giấy tờ chứng minh về nhân thân hoặc pháp nhân.

Hướng dẫn điền thông tin Đơmẫu số 03b
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau):
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến  (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
20
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
(Mã TTHC:1.005398) 
- 15 ngày.
(Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 04a/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao)
(nhấn để xem chi tiết); 
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
- Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiệ n vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế. 

Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 04a/ĐK và Tờ khai thuế
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau): 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
21
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
(Mã TTHC:2.000381)
- 24 ngày.
(Thời gian trên không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn xin giao đất, cho thuê đất (Tải mẫu đơn);
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
Hướng dẫn điền thông tin Đơxin giao đất, cho thuê đất
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau):
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
22
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
(Mã TTHC:1.000798)
- Không quá 15 ngày.
(Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 09/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); (Tờ khai LPTB, Tiền thuê đất, thuê mặt nước, Tiền sử dụng đất, thuế phi nông nghiệp)
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 09/ĐK và Tờ khai thuế
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau):
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
23
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
(Mã TTHC:1.005367)
- Không quá 20 ngày.
(Thời gian này không tính thời gian thông báo thu hồi đất; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật)
Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố cá nhân sử dụng đất là đã chết theo quy định của pháp luật. 
- Văn bản xác nhận không có người thừa kế của UBND cấp xã nơi thường trú của cá nhân sử dụng đất đã chết.
- Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất hoặc văn bản của UBND cấp xã nơi có đất xác nhận về việc trả lại đất của người sử dụng đất;
- Quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất.
- Văn bản thông báo cho người sử dụng đất biết không được gia hạn sử dụng đất.
- Quyết định thu hồi đất.
- Báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trườngvề quá trình vận động, thuyết phục người có đất thu hồi nhưng không chấp hành quyết định thu hồi đất.
- Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có).
- Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất.
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
- Giấy chứng nhận (Bản gốc) hoặc giấy tờ kèm theo (nhấn để xem chi tiết); 
24
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
(Mã TTHC:1.005187)
- Không quá 20 ngày. 
(Thời gian này khô
ng tính thời gian thông báo thu hồi đất; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật)
Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con ngư ời.
- Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có).
- Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất.
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
- Giấy chứng nhận (Bản gốc) hoặc giấy tờ kèm theo (nhấn để xem chi tiết);
25
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
(Mã TTHC:
1.011616)
- 30 ngày 
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã thì cộng thêm 03 ngày làm việc)
 ớc 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 04a/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử  dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhấn để xem chi tiết); 
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); (Tờ khai LPTB, Thuế TNCN, Tiền thuê đất, thuê mặt nước, Tiền sử dụng đất, thuế phi nông nghiệp)
- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân;
- Hồ sơ đối với phần diện tích tăng thêm (nếu có); 
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 04a/ĐK và Tờ khai thuế
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau):
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
26
Cấp Giấy chứng nhận cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
(Mã TTHC:2.000983)
- 20 ngày 
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã thì cộng thêm 03 ngày làm việc)
 ớc 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 04a/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử  dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhấn để xem chi tiết); 
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); (Tờ khai LPTB, Thuế TNCN, Tiền thuê đất, thuê mặt nước, Tiền sử dụng đất, thuế phi nông nghiệp)
- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân;
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 04a/ĐK và Tờ khai thuế
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau):
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
27
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
(Mã TTHC:1.002255)
- 30 ngày 
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã thì cộng thêm 03 ngày làm việc)
 ớc 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 04a/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử  dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhấn để xem chi tiết)
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); (Tờ khai LPTB, Thuế TNCN, Tiền thuê đất, thuê mặt nước, Tiền sử dụng đất, thuế phi nông nghiệp)
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 04a/ĐK và Tờ khai thuế
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau):
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến  (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
28
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
(Mã TTHC:2.001938)
- 15 ngày.
(Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ)
 ớc 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 04a/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có);

- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất;
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 04a/ĐK
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau):
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến  (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
29
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
(Mã TTHC:1.001134)
- 20 ngày 
(Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã thì cộng thêm 03 ngày làm việc)
 Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn mẫu số 09/ĐK (Tải mẫu đơn);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);

- Quyết định cho phép chuyển hình thức; Hợp đồng thuê đất đã lập;
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất; 
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); (Tờ khai LPTB, Tiền thuê đất, thuê mặt nước, Tiền sử dụng đất, thuế phi nông nghiệp)
Hướng dẫn điền thông tin Đơn mẫu số 09/ĐK và Tờ khai thuế
Bước 2: Nộp hồ sơ (Lựa chọn 01 trong các hình thức nộp hồ sơ sau):
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp hồ sơ tại địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất.
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc phần mềm TN&MT;
* Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Nhấn để nộp hồ sơ)
+ Truy cập trang thông tin địa tử https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ để tiến hành đăng nhập tài khoản dịch vụ công (Hướng dẫn đăng ký tài khoản).
+ Nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).
30
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
(Mã TTHC:2.000395)
- không quá 45 ngày.
(Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; (Tải mẫu đơn);
- Biên bản hòa giải tại UBND cấp xã; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;
- Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp;
- Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.
Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tiếp công dân cấp huyện hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết.  

 
31
Hòa giải tranh chấp đất đai
(Mã TTHC:1.003554)
- Không quá 45 ngày.
(Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật)
Bước 1: Lập hồ sơ (Số lượng 2 bộ: 1 bản chính + 1 bản sao), bao gồm:
- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; (Tải mẫu đơn);
Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã

Tác giả: Chu Thành, Đoàn Thanh Niên VPĐK Đất Đai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay15,738
  • Tháng hiện tại144,448
  • Tổng lượt truy cập6,792,351
Quan trắc nước
cong bo lay nuoc sinh hoat
Đấu giá quyền sử dụng đất
Quan trắc không khí
dich
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
vi pham đât
thôn gtin tuyen truyen
lay y kien nhan dan
Cổng thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước
Quy bvmt
quan trac
Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước và Tháng tiêu dùng số năm 2023
vpdk
Quy Hoạch- Kế Hoạch Sử Dụng Đất
hotline
CTNN1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây