Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1236/QĐ-BTNMT 11/05/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2 24/2022/TT-BTNMT 29/12/2022 Thông tư 24/2022/TT-BTNMT - Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn
3 22/2022/TT-BTNMT 19/12/2022 Thông tư 22/2022/TT-BTNMT - Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn
4 19/2022/TT-BTNMT 18/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý
5 21/2022/TT-BTNMT 18/12/2022 Thông tư 21/2022/TT-BTNMT - Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương
6 18/2022/TT-BTNMT 20/11/2022 Thông tư 18/2022/TT-BTNMT - Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
7 17/2022/TT-BTNMT 14/11/2022 Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải
8 16/2022/TT-BTNMT 12/11/2022 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000
9 99/2022 13/12/2022 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Về đăng ký biện pháp bảo đảm
10 12/2022/TT-BTNMT 19/10/2022 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường
11 09/2022/TT-BTNMT 25/07/2022 Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường
12 08/2022/TT-BTNMT​ 04/07/2022 Thông tư 08/2022/TT-BTNMT​ Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
13 05/2022/TT-BTNMT 29/06/2022 Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
14 17/VBHN-BTNMT năm 2022 19/06/2022 Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTNMT quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
15 16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022 08/06/2022 Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022
16 16/VBHN-BTNMT 08/06/2022 Về việc Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
17 15/VBHN-BTNMT 06/06/2022 Về việc ban hành Văn bản hợp nhất về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
18 04/2022/TT-BTNMT 02/06/2022 Thông tư 04/2022/TT-BTNMT ngày 03/6/2022 Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím
19 12/VBHN-BTNMT 27/03/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
20 11/VBHN-BTNMT 21/03/2022 Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất
21 01/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
22 02/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính
23 03/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính
24 04/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
25 07/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
26 08/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
27 09/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
28 10/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
29 21/2021/TT-BTNMT 28/11/2021 Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường
30 17/2021/TT-BTNMT 13/10/2021 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
31 11/2021/TT-BTNMT 05/08/2021 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
32 05/VBHN-BTNMT 29/06/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
33 07/2021/TT-BTNMT 29/06/2021 Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000
34 10/2021/TT-BTNMT 29/06/2021 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
35 05/2021/TT-BTNMT 28/05/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
36 03/VBHN-BTNMT 03/05/2021 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
37 01/2021/TT-BTNMT 11/04/2021 Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
38 20/2020/TT-BTNMT 29/12/2020 Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
39 15/2020/TT-BTNMT 29/11/2020 Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1 : 10.000, 1 :25.000
40 14/2020/TT-BTNMT 26/10/2020 Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
41 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN 06/08/2020 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN, Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
42 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN 06/08/2020 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN, Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
43 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN 06/08/2020 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN, Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
44 01/2020/TT-BTNMT 28/04/2020 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay5,027
  • Tháng hiện tại5,027
  • Tổng lượt truy cập5,080,377
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây