Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 13/VBHN-BTNMT 17/04/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
2 12/VBHN-BTNMT 27/03/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
3 11/VBHN-BTNMT 21/03/2022 Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất
4 01/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
5 02/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính
6 03/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính
7 04/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
8 05/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
9 06/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
10 07/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
11 08/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
12 09/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
13 10/VBHN-BTNMT 27/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
14 04/2022/NĐ-CP 05/01/2022 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
15 136/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
16 118/2021/NĐ-CP 22/12/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
17 21/2021/TT-BTNMT 28/11/2021 Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường
18 39/2021/QH15 12/11/2021 Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025
19 17/2021/TT-BTNMT 13/10/2021 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
20 11/2021/TT-BTNMT 05/08/2021 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
21 05/VBHN-BTNMT 29/06/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
22 07/2021/TT-BTNMT 29/06/2021 Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000
23 10/2021/TT-BTNMT 29/06/2021 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
24 09/2021/TT-BTNMT 29/06/2021 Sứa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
25 05/2021/TT-BTNMT 28/05/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
26 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 23/05/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
27 54/2021/NĐ-CP 20/05/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
28 02/VBHN-BTNMT 03/05/2021 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
29 04/VBHN-BTNMT 03/05/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
30 01/2021/TT-BTNMT 11/04/2021 Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
31 41/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
32 26/2021/NĐ-CP 04/03/2021 Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản
33 20/2020/TT-BTNMT 29/12/2020 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
34 148/2020/NĐ-CP 17/12/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
35 15/2020/TT-BTNMT 29/11/2020 Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1 : 10.000, 1 :25.000
36 14/2020/TT-BTNMT 26/10/2020 Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
37 107/2020/QH14 09/06/2020 Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
38 53/2020/NĐ-CP 04/05/2020 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
39 36/2020/TT-BTC 04/05/2020 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nưóc; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn
40 01/2020/TT-BTNMT 28/04/2020 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
41 48/2020/NĐ-CP 14/04/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
42 36/2020/NĐ-CP 23/03/2020 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
43 09/2020/QĐ-TTg 17/03/2020 Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải
44 23/2020/NĐ-CP 23/02/2020 Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
45 18/2020/NĐ-CP 10/02/2020 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
46 03/2020/QĐ-TTg 12/01/2020 Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
47 06/2020/NĐ-CP 02/01/2020 Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tài định cư khi nhà nước thu hồi đất.
48 03/2022/QH15 10/01/2022 LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2022
49 50/2021/QĐ-UBND 29/12/2021 Điều chỉnh hệ số giá đất năm 2022 tỉnh Bình Phước
50 3100/QĐ-UBND 08/12/2021 Công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ HCC, VP ĐKĐĐ, Bộ phận một cửa UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành TN&MT.
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay5,785
  • Tháng hiện tại121,611
  • Tổng lượt truy cập3,446,620
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây