STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 02/2023/NĐ-CP 01/02/2023 Nghị định 02/2023/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
2 15/ĐGTS 13/01/2023 Thông báo kết quả đấu giá tài sản
3 04/TB-STNMT 10/01/2023 Danh sách các tổ chức,cá nhân không đủ đk tham gia đấu giá QKT KS trên đại bàn tỉnh BP
4 05/TB-STNMT 10/01/2023 Danh sách các tổ chức,cá nhân được tham gia đấu giá QKT KS trên đại bàn tỉnh BP
5 24/2022/TT-BTNMT 30/12/2022 Thông tư 24/2022/TT-BTNMT - Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn
6 22/2022/TT-BTNMT 20/12/2022 Thông tư 22/2022/TT-BTNMT - Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn
7 21/2022/TT-BTNMT 19/12/2022 Thông tư 21/2022/TT-BTNMT - Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương
8 20/2022/TT-BTNMT 19/12/2022 Thông tư 20/2022/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất
9 19/2022/TT-BTNMT 19/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý
10 99/2022 14/12/2022 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Về đăng ký biện pháp bảo đảm
11 18/2022/TT-BTNMT 21/11/2022 Thông tư 18/2022/TT-BTNMT - Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
12 17/2022/TT-BTNMT 15/11/2022 Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải
13 16/2022/TT-BTNMT 13/11/2022 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000
14 90/2022/NĐ-CP 28/10/2022 Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước
15 15/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn - bức xạ cực tím
16 12/2022/TT-BTNMT 20/10/2022 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường
17 83/2022/NĐ-CP 18/10/2022 Nghị định của Chính phủ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
18 68/2022/NĐ-CP 22/09/2022 Nghị định của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
19 QĐ 286 22/08/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xác định giá khởi điểm phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất và xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất
20 257-QĐ 05/08/2022 Phê duyệt HS mời thầu gói thầu: Vận hành mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh BP năm thứ XVII( 7/2022- 6/2023) thuộc DA vận hành mạng quan trắc động thái nước dưới đất
21 258 - QĐ 05/08/2022 Phê duyệt E -HSMT gói thầu: Lập PA thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh BP thuộc DA: Lập PA thực hiện hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh BP
22 09/2022/TT-BTNMT 26/07/2022 Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường
23 88/NQ-CP 22/07/2022 Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thục hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
24 45/2022/NĐ-CP 07/07/2022 Nghị định của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
25 08/2022/TT-BTNMT​ 05/07/2022 Thông tư 08/2022/TT-BTNMT​ Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
26 1288/STNMT-CCQLĐĐ 30/06/2022 Hướng dẫn thực hiện trích đo địa chính thửa đất để phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm
27 05/2022/TT-BTNMT 30/06/2022 Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
28 17/VBHN-BTNMT năm 2022 20/06/2022 Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTNMT quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
29 16/VBHN-BTNMT 09/06/2022 Về việc Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
30 16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022 09/06/2022 Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022
31 15/VBHN-BTNMT 07/06/2022 Về việc ban hành Văn bản hợp nhất về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
32 04/2022/TT-BTNMT 03/06/2022 Thông tư 04/2022/TT-BTNMT ngày 03/6/2022 Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím
33 13/VBHN-BTNMT 18/04/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
34 12/VBHN-BTNMT 28/03/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
35 11/VBHN-BTNMT 22/03/2022 Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất
36 10/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
37 09/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
38 08/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
39 07/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
40 06/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
41 05/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
42 04/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
43 03/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính
44 02/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính
45 01/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
46 03/2022/QH15 11/01/2022 LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2022.
47 04/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.
48 136/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.
49 50/2021/QĐ-UBND 30/12/2021 Điều chỉnh hệ số giá đất năm 2022 tỉnh Bình Phước
50 118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay3,007
  • Tháng hiện tại82,770
  • Tổng lượt truy cập4,782,285
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây