Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 399-QĐ-BTNMT Đính chính Thông tư 58/2015/TT-BTNMT quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/02/2016 Còn
2 1888/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 04/09/2014 Còn
3 34/2014/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai Bộ Tài nguyên - Môi trường 12/08/2014 Còn
4 26/2014/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 14/07/2014 Còn
5 20/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 Bộ Tài nguyên - Môi trường 08/06/2014 Còn
6 33/2013/TT-BTNMT Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai Bộ Tài nguyên - Môi trường 10/12/2013 Còn
7 31/2013/TT-BTNMT Thông tư Ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai Bộ Tài nguyên - Môi trường 08/12/2013 Còn
8 0/VBKS Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014 Chính phủ 27/02/2013 Còn
9 43/2001/NĐ-CP Trích yếu: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Chính phủ 30/09/2011 Còn
10 376/QĐ-BTTTT Trích yếu: Về việc đính chính Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Bộ thông tin và Truyền thông 16/08/2011 Còn
11 19/2011/TT-BTTTT Trích yếu: Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước Bộ thông tin và Truyền thông 14/08/2011 Còn
12 25/2011/TT- BTNMT Thông tư 25/2011/TT- BTNMT ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Chính phủ 06/07/2011 Còn
13 1166/QĐ-BTNMT Trích yếu: Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 16/06/2011 Còn
14 08/2011/TT-BTTTT Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số Bộ thông tin và Truyền thông 14/05/2011 Còn
15 06/2011/TT-BTTTT Trích yếu: Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Bộ thông tin và Truyền thông 14/04/2011 Còn
16 01/2011/TT/BTTTT Trích yếu: Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Bộ thông tin và Truyền thông 24/02/2011 Còn
17 23/2010/TT-BTTTT Trích yếu: Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Bộ thông tin và Truyền thông 30/11/2010 Còn
18 25/2010/TT-BTTTT Trích yếu: Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Bộ thông tin và Truyền thông 31/10/2010 Còn
19 12/2010/TT-BTTTT Trích yếu: Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin Bộ thông tin và Truyền thông 04/07/2010 Còn
20 102/2009/NĐ-CP Trích yếu: Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Chính phủ 31/12/2009 Còn
Trang : 1 2  Tiếp