Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 1250/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt về Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chính phủ 30/07/2013 Còn
2 25/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Chính phủ 03/03/2008 Còn
3 21/2007/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bộ Tài nguyên - Môi trường 09/12/2007 Còn
4 18/2007/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 04/11/2007 Còn
5 14/2007/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. Bộ Tài nguyên - Môi trường 03/09/2007 Còn
6 3080/BTNMT-KHCN V/v thông báo danh mục đề tài khoa học và công nghệ tuyển chọn năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 10/09/2006 Còn
7 1677/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN năm 2006 thuộc Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường và thiên tai Bộ Khoa học Công Nghệ 26/07/2006 Còn
8 : 65/2006/NĐ- CP Về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường Chính phủ 22/06/2006 Còn
9 1680/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Quy định về quản lý công chức, viên chức Bộ Tài nguyên - Môi trường 29/06/2005 Còn
10 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT Về hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/08/2003 Còn
11 05/2002/TTLT-BKHCNMT-TCCBCP Về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường ở địa phương Chính phủ 06/03/2002 Còn
12 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC Về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân viên chức các đơn vị sự nghiệp của nghành thuỷ sản, khí tượng thuỷ văn Bộ LĐ TB XH 28/12/2000 Còn
13 68/1998 Quy định chi tiết về thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên Chính phủ 02/09/1998 Còn
Trang : 1