Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 02/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/03/2017 Còn
2 126/QĐ-TCMT Quyết định Ban hành Quy chế công tác vă­­n thư, lưu trữ của Tổng cục Môi trường Tổng Cục Môi Trường 16/02/2017 Còn
3 192/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025" Thủ tướng Chính phủ 13/02/2017 Còn
4 02/2017/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường Bộ Tài chính 06/01/2017 Còn
5 66/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2016/NĐ-CP NGÀY 19/02/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Bộ Tài chính 29/04/2016 Còn
6 04/2016/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 29/04/2016 Còn
7 105/QĐ-BTNMT Về viêc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về đề án bảo vệ môi trường chi tiết Bộ Tài nguyên - Môi trường 19/01/2016 Còn
8 104/QĐ-BTNMT Về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 19/01/2016 Còn
9 90/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Chính phủ 12/01/2016 Còn
10 18/2015/ND-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Chính phủ 31/03/2015 Còn
11 19/2015/ND-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Chính phủ 31/03/2015 Còn
12 03/2015/ND-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường Chính phủ 28/02/2015 Còn
13 43/2014/TT-BTNMT Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng Bộ Tài nguyên - Môi trường 14/09/2014 Còn
14 41/2014/TT-BTNMT Thông tư Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước Bộ Tài nguyên - Môi trường 09/09/2014 Còn
15 35/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Chính phủ 14/06/2014 Còn
16 29 /2012/TT-BTNMT Thông tư Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường Chính phủ 17/02/2013 Còn
17 0/VBKS Thông tư 07/2012/TT-BTNMT Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường Chính phủ 19/08/2012 Còn
18 07/2012/TT-BTNMT Thông tư 07/2012/TT-BTNMT Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường Chính phủ 19/08/2012 Còn
19 04/2012/TT-BTNMT Thông tư 04/2012/TT-BTNMT Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Chính phủ 24/06/2012 Còn
20 158/TCQLĐĐ-CQHĐĐ Lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo quy định quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp Chính phủ 07/05/2012 Còn
Trang : 1 2  3  Tiếp