Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 589/QĐ-TTg Phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng Chính phủ 06/04/2016 Còn
2 17/QĐ-HĐQGTNN Về việc điều chỉnh ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên Nước Hội đồng Quốc gia về Tài nguyên Nước 04/02/2016 Còn
3 59/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 14/12/2015 Còn
4 42/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước Bộ Tài nguyên - Môi trường 29/09/2015 Còn
5 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 14/04/2015 Còn
6 01/2015/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/02/2015 Còn
7 56/2014/TT-BTNMT Quy định về điều kiện và năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước lập đề án báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hồ sơ nước Bộ Tài nguyên - Môi trường 09/11/2014 Còn
8 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước Bộ Tài nguyên - Môi trường 21/10/2014 Còn
9 40/2014/TT-BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 25/08/2014 Còn
10 32/2014/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/08/2014 Còn
11 31/2014/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/08/2014 Còn
12 33/2014/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/08/2014 Còn
13 51/2014/NĐ-CP Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển Chính phủ 14/07/2014 Còn
14 09/2014/TT-BTNMT Thông tư Ban hành Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 50.000 Bộ Tài nguyên - Môi trường 06/04/2014 Còn
15 11/2014/TT–BTNMT Thông tư ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 200.000” Bộ Tài nguyên - Môi trường 06/04/2014 Còn
16 08/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 Bộ Tài nguyên - Môi trường 06/04/2014 Còn
17 10/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 Bộ Tài nguyên - Môi trường 06/04/2014 Còn
18 13/2014/TT–BTNMT Thông tư ban hành “Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất” Bộ Tài nguyên - Môi trường 06/04/2014 Còn
19 12/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt. Bộ Tài nguyên - Môi trường 06/04/2014 Còn
20 19/2013/TT-BTNMT Thông tư “Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất” Bộ Tài nguyên - Môi trường 02/09/2013 Còn
Trang : 1 2  3  Tiếp