Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 608/TCQLDD-KHTC V/v tình hình đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp năm 2016 Tổng Cục quản lý đất đai 09/05/2016 Còn
2 69/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh Bộ Tài nguyên - Môi trường 22/12/2015 Còn
3 48/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp Bộ Tài nguyên - Môi trường 02/11/2014 Còn
4 55/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 Bộ Tài nguyên - Môi trường 27/10/2014 Còn
5 47/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/10/2014 Còn
6 39/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ bay quét LIDAR Bộ Tài nguyên - Môi trường 17/08/2014 Còn
7 25/2014/TT-BTNMT Quy định về bản đồ địa chính Bộ Tài nguyên - Môi trường 04/07/2014 Còn
8 21/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 Bộ Tài nguyên - Môi trường 08/06/2014 Còn
9 05/2012/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình Quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh Chính phủ 19/06/2012 Còn
10 21/2011/TT-BTNMT Thông tư 21/2011/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chính phủ 07/05/2012 Còn
11 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Chính phủ 07/05/2012 Còn
12 34/2011/TT-BTNMT Thông tư 34/2011/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.000 bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp Chính phủ 07/05/2012 Còn
13 23/2011/TT-BTNMT Trích yếu: Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ Bộ Tài nguyên - Môi trường 09/01/2012 Còn
14 01/2011/TT-BTNMT Góp ý cho bản dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở Bộ Tài nguyên - Môi trường 30/11/2011 Còn
15 21 /2011/TT-BTNMT Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 05/08/2011 Còn
16 23/2011/TT-BTNMT Thông tư 23/2011/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ Chính phủ 05/07/2011 Còn
17 14/2011/TT-BTNMT Thông tư số 14/2011/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ Chính phủ 29/05/2011 Còn
18 32/2010/TT-BTNMT Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ Chính phủ 21/01/2011 Còn
19 227/2009/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/11/2009 Còn
20 23/2009/TT-BTNMT Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ Bộ Tài nguyên - Môi trường 15/11/2009 Còn
Trang : 1 2  3  Tiếp