Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 01/QĐ-TCQLĐĐ Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục Quản lý đất đai Tổng Cục quản lý đất đai 13/01/2016 Còn
2 02/QĐ-TCQLĐĐ Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục Quản lý đất đai Tổng Cục quản lý đất đai 13/01/2016 Còn
3 44/2014/TT-BTNMT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 15/09/2014 Còn
4 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm Chính phủ 21/07/2014 Còn
5 01/2014/TT-BTNMT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 27/02/2014 Còn
6 0/VBKS GIẤY GIAO NHẬN BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP Chính phủ 27/01/2013 Còn
7 0/VBKS THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Chính phủ 27/01/2013 Còn
8 0/VBKS Mẫu số 02 MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP TỪ LẦN THỨ HAI TRỞ ĐI Chính phủ 27/01/2013 Còn
9 0/VBKS Mẫu số 01 MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU Chính phủ 27/01/2013 Còn
10 0/VBKS THÔNG TƯ CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ SỐ 01/2010/TT-TTCP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2010 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 2442/2007/TT-TTCP NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP Chính phủ 27/01/2013 Còn
11 0/VBKS QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 85/2008/QĐ-TTg NGÀY 03 THÁNG 07 NĂM 2008 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 11 ĐIỀU 6 NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP Chính phủ 27/01/2013 Còn
12 0/VBKS NGHỊ ĐỊNH Về minh bạch tài sản, thu nhập Chính phủ 27/01/2013 Còn
13 0/VBKS NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Chính phủ 27/01/2013 Còn
Trang : 1