Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 62/2015/TT-BTNMT Quy định về giải thưởng Môi trường Việt Nam Bộ Tài nguyên - Môi trường 16/12/2015 Còn
2 50/2015/TT-BTNMT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 12/11/2015 Còn
3 12/2009/TT-BTNMT Quy định xét tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Tài Nguyên và Môi trường" Chính phủ 29/05/2012 Còn
4 02/2011/TT-BNV Báo cáo thành tích đề nghị tăng thưởng Chính phủ 29/05/2012 Còn
5 39/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua,Khen thưởng và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật thi đua ,khen thưởng Chính phủ 29/05/2012 Còn
6 : 03/2011/TTLT-BNV-TTCP Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng Chính phủ 29/05/2012 Còn
7 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Chính phủ 29/05/2012 Còn
Trang : 1