Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 202/QD-BTNMT Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/01/2015 Còn
2 46/2014/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 15/09/2014 Còn
3 45/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 15/09/2014 Còn
4 1909/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/09/2014 Còn
5 367/QĐ-BTNMT Quyết định V/v Ban hành kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 16/03/2014 Còn
6 02/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 09/03/2014 Tệp đính kèm Còn
7 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ Công văn 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ về việc hướng dẫn về chỉ tiêu sử dụng đất và ký hiệu loại đất khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Chính phủ 18/04/2012 Còn
8 Số 16/2011/TT-BTNMT Thông tư quy định, sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai Chính phủ 04/07/2011 Còn
Trang : 1