Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 18/2013/TT-BTNMT Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính Chính phủ 02/09/2013 Còn
2 13/ 2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế thu nhập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 30/03/2013 Còn
3 0/VBKS Góp ý kiến sửa đổi Luật đất đai 2013 Chính phủ 18/03/2013 Còn
4 0/VBKS Đóng góp ý kiến Dự thảo Luật Đất Đai( sửa đổi) Chính phủ 13/03/2013 Còn
5 2476/QĐ-BTNMT Quyết định 2476/QĐ-BTNMT Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012 - 2020 Chính phủ 13/02/2012 Còn
6 0/VBKS Nghị định 53/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Chính phủ 31/12/2011 Còn
7 40/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý,sử dụng Quỹ phát triển đất Chính phủ 11/05/2010 Còn
8 03/2010/TT-BTNMT Thông tư 03/2010/TT/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 01/02/2010 Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/03/2010. Chính phủ 17/03/2010 Còn
9 Số 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/02/2010 Còn
10 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất Chính phủ 21/02/2010 Còn
11 22/2008/NĐ-CP Nghị định 22/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Chính phủ 29/02/2008 Còn
12 07/2007/QĐ-BTNMT Quyết định 07/2007/QĐ-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Chính phủ 26/02/2007 Còn
Trang : 1