Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 860/BTNMT-TNN Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017 Bộ Tài nguyên - Môi trường 02/03/2017 Còn
2 798/QĐ-TTg Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ 11/05/2016 Còn
3 931/QĐ-BTNMT Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 25/04/2016 Còn
4 03/2016/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 10/03/2016 Còn
5 08/2016/QĐ-TTg Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung Chính phủ 02/02/2016 Còn
6 136/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Chính phủ 31/12/2015 Còn
7 02/CT-BTNMT Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 Bộ Tài nguyên - Môi trường 21/10/2014 Còn
8 15/2014/TT-BTNMT Quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto Bộ Tài nguyên - Môi trường 06/05/2014 Còn
9 2668/QĐ-BTNMT Quy chế quản lý và sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 31/12/2013 Còn
10 107/QĐ-BTNMT Quyết định 107QĐ-BTNMT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 Chính phủ 07/05/2012 Còn
11 2370/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công về tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách nhà nước Chính phủ 15/12/2011 Còn
12 2101/CT-TTg Chỉ thị về việc triển khai một số biện pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản suất và sinh hoạt trong những tháng cuối năm 2009, đầu năm 2010 Thủ tướng Chính phủ 15/12/2009 Còn
Trang : 1