Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 01/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao Bộ Tài nguyên - Môi trường 09/02/2017 Còn
2 07/KH-BTNMT Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất giai đoạn đến 2020 Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/11/2016 Còn
3 02/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000 Bộ Tài nguyên - Môi trường 29/02/2016 Còn
4 61/2015/TT-BTNMT Quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 15/12/2015 Còn
5 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Bộ Tài nguyên - Môi trường 12/03/2015 Còn
6 1839/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 30/09/2014 Còn
7 42/2014/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 10/09/2014 Còn
8 35/2014/TT-BTNMT Quy định về điều tra, đánh giá đất đai Bộ Tài nguyên - Môi trường 12/08/2014 Còn
9 37/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khi Nhà nước thu hồi đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 12/08/2014 Còn
10 36/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 12/08/2014 Còn
11 29/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ Tài nguyên - Môi trường 16/07/2014 Còn
12 28/2014/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập hiện trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 16/07/2014 Còn
13 30/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 16/07/2014 Còn
14 24/2014/TT-BTNMT THÔNG TƯ Quy định về hồ sơ địa chính Bộ Tài nguyên - Môi trường 04/07/2014 Còn
15 23/2014/TT-BTNMT THÔNG TƯ Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 04/07/2014 Còn
16 25/2014/TT-BTNMT THÔNG TƯ Quy định về bản đồ địa chính Bộ Tài nguyên - Môi trường 04/07/2014 Còn
17 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất Chính phủ 30/06/2014 Còn
18 45/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về thu tiền sử dụng đất Chính phủ 30/06/2014 Còn
19 17/2014/TT-BTNMT Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa Bộ Tài nguyên - Môi trường 30/06/2014 Còn
20 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất Chính phủ 30/06/2014 Còn
Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  Tiếp