Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 02/2017/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường Bộ Tài chính 06/01/2017 Còn
2 66/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2016/NĐ-CP NGÀY 19/02/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Bộ Tài chính 29/04/2016 Còn
3 129/2011/TT-BTC Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản Bộ Tài chính 31/10/2011 Còn
4 230/2009/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường Bộ Tài chính 07/12/2009 Còn
5 184/2009/TT-BTC Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản Bộ Tài chính 14/09/2009 Còn
6 39/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách đảm bảo quyền lợi của địa phương trong bảo vệ tài nguyên quặng chì, kẽm chưa khai thác Bộ Tài chính 22/04/2007 Còn
7 59/2006/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Bộ Tài chính 24/10/2006 Còn
8 59/2006/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan... Bộ Tài chính 24/10/2006 Còn
9 27/2005/QĐ-BTC Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản Bộ Tài chính 27/05/2005 Còn
10 27/2005/QĐ-BTC Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản Bộ Tài chính 12/05/2005 Còn
11 116/2004/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Bộ Tài chính 16/12/2004 Còn
12 117/2004/TT- BTC Về viêc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ- CP năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất Bộ Tài chính 05/12/2004 Còn
13 93/2002/TT-BTC Quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính Bộ Tài chính 22/10/2002 Còn
14 46/2002/TTLT-BTC-BCN Về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về khảo sát thăm dò khoáng sản Bộ Tài chính 19/05/2002 Còn
15 4129 TC/TCT Về việc điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Bộ Tài chính 28/04/2002 Còn
16 3331/TCT-NV3 Về việc miễn giảm tiền thuê đất Bộ Tài chính 27/08/2001 Còn
17 35/2001/TT-BTC Về việc hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền SDĐ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước Bộ Tài chính 24/05/2001 Còn
18 115/2000/TT-BTC Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 về thu tiền SDĐ Bộ Tài chính 10/12/2000 Còn
19 104/2000/TT-BTC Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 Quy định thi hành Luật thuế chuyển quyền SDĐ và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế đó Bộ Tài chính 22/10/2000 Còn
20 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT Về việc hướng dẫn việc ký quỹ để phục hồi mới trường trong khai thác khoáng sản Bộ Tài chính 21/10/1999 Còn
Trang : 1 2  Tiếp