Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 376/QĐ-BTTTT Trích yếu: Về việc đính chính Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Bộ thông tin và Truyền thông 16/08/2011 Còn
2 19/2011/TT-BTTTT Trích yếu: Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước Bộ thông tin và Truyền thông 14/08/2011 Còn
3 08/2011/TT-BTTTT Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số Bộ thông tin và Truyền thông 14/05/2011 Còn
4 06/2011/TT-BTTTT Trích yếu: Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Bộ thông tin và Truyền thông 14/04/2011 Còn
5 01/2011/TT/BTTTT Trích yếu: Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Bộ thông tin và Truyền thông 24/02/2011 Còn
6 23/2010/TT-BTTTT Trích yếu: Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Bộ thông tin và Truyền thông 30/11/2010 Còn
7 25/2010/TT-BTTTT Trích yếu: Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Bộ thông tin và Truyền thông 31/10/2010 Còn
8 12/2010/TT-BTTTT Trích yếu: Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin Bộ thông tin và Truyền thông 04/07/2010 Còn
Trang : 1