Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 132/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bù Đốp UBND Tỉnh Bình Phước 15/01/2014 Còn
2 13/ 2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế thu nhập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 30/03/2013 Còn
Trang : 1