Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 192/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025" Thủ tướng Chính phủ 13/02/2017 Còn
2 798/QĐ-TTg Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ 11/05/2016 Còn
3 589/QĐ-TTg Phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng Chính phủ 06/04/2016 Còn
4 249/QĐ/TTg Quyết định Về việc phê duyệt "Đề án phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020" Thủ tướng Chính phủ 09/02/2010 Còn
5 2101/CT-TTg Chỉ thị về việc triển khai một số biện pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản suất và sinh hoạt trong những tháng cuối năm 2009, đầu năm 2010 Thủ tướng Chính phủ 15/12/2009 Còn
6 33/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020. Thủ tướng Chính phủ 26/02/2008 Còn
7 32/2007/CT-TTg Tổng kết thực hiện Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ. Thủ tướng Chính phủ 18/12/2007 Còn
8 31/2007/CT-TTg Về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất Thủ tướng Chính phủ 13/12/2007 Còn
9 16/2007/QĐ-TTg Về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020” Thủ tướng Chính phủ 28/01/2007 Còn
10 09/2007/QĐ-TTg Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước Thủ tướng Chính phủ 18/01/2007 Còn
11 34/2006/CT-TTg Về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở Thủ tướng Chính phủ 25/09/2006 Còn
12 204/2006/QĐ-TTg Ban hành Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ 01/09/2006 Còn
13 81/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ 13/04/2006 Còn
14 216/QĐ- TTG Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất Thủ tướng Chính phủ 30/08/2005 Còn
15 161/2005/QĐ-TTG Về mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước; thuế tài nguyên; thuế nhà, đất; thuế thu ... Thủ tướng Chính phủ 29/06/2005 Còn
16 74/2005/QĐ-TTG Về sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch Thủ tướng Chính phủ 03/06/2005 Còn
17 43/2004/CT-TTG Chỉ thị về chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tướng Chính phủ 02/12/2004 Còn
18 28/2004/CT-TTg Về việc kiểm kê đất đai năm 2005. Thủ tướng Chính phủ 14/07/2004 Còn
19 76/2004/QĐ-TTG QĐ phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ 05/05/2004 Còn
20 19/2003/CT-TTg Về việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch Thủ tướng Chính phủ 10/09/2003 Còn
Trang : 1 2  Tiếp