Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 12/2016/NĐ-CP Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Chính phủ 19/02/2016 Còn
2 08/2016/QĐ-TTg Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung Chính phủ 02/02/2016 Còn
3 163/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025 Chính phủ 25/01/2016 Còn
4 90/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Chính phủ 12/01/2016 Còn
5 136/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Chính phủ 31/12/2015 Còn
6 18/2015/ND-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Chính phủ 31/03/2015 Còn
7 19/2015/ND-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Chính phủ 31/03/2015 Còn
8 03/2015/ND-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường Chính phủ 28/02/2015 Còn
9 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản Chính phủ 23/10/2014 Còn
10 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm Chính phủ 21/07/2014 Còn
11 51/2014/NĐ-CP Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển Chính phủ 14/07/2014 Còn
12 44/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về giá đất Chính phủ 30/06/2014 Còn
13 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất Chính phủ 30/06/2014 Còn
14 43/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai Chính phủ 30/06/2014 Còn
15 45/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về thu tiền sử dụng đất Chính phủ 30/06/2014 Còn
16 46/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Chính phủ 30/06/2014 Còn
17 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất Chính phủ 30/06/2014 Còn
18 47/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Chính phủ 30/06/2014 Còn
19 47/2014/NĐ/CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Chính phủ 30/06/2014 Còn
20 43/2014/NĐ/CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Chính phủ 30/06/2014 Còn
Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  Tiếp