Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 1909/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/09/2014 Còn
2 1126/2007/NQ-UBTVQH11 Quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp Ủy ban Thường vụ Quốc hội 20/06/2007 Còn
3 23/2006/NQ-CP Về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Chính phủ 06/09/2006 Còn
4 41-NQ/TW Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Bộ Chính Trị 14/11/2004 Còn
5 29/2004/QH11 Nghị quyết 29/2004/QH11 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đai đến năm 2005 của cả nước Quốc hội 14/06/2004 Còn
Trang : 1