Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 12/2016/NĐ-CP Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Chính phủ 19/02/2016 Còn
2 136/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Chính phủ 31/12/2015 Còn
3 18/2015/ND-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Chính phủ 31/03/2015 Còn
4 19/2015/ND-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Chính phủ 31/03/2015 Còn
5 03/2015/ND-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường Chính phủ 28/02/2015 Còn
6 51/2014/NĐ-CP Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển Chính phủ 14/07/2014 Còn
7 43/2014/NĐ/CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Chính phủ 30/06/2014 Còn
8 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất Chính phủ 30/06/2014 Còn
9 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất Chính phủ 30/06/2014 Còn
10 44/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về giá đất Chính phủ 30/06/2014 Còn
11 45/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về thu tiền sử dụng đất Chính phủ 30/06/2014 Còn
12 46/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Chính phủ 30/06/2014 Còn
13 47/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Chính phủ 30/06/2014 Còn
14 43/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai Chính phủ 30/06/2014 Còn
15 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Chính phủ 30/06/2014 Còn
16 47/2014/NĐ/CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Chính phủ 30/06/2014 Còn
17 35/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Chính phủ 14/06/2014 Còn
18 34/2014/NĐ-CP Về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ 14/06/2014 Còn
19 203/2013/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Chính phủ 19/01/2014 Còn
20 142/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Chính phủ 14/12/2013 Còn
Trang : 1 2  3  4  5  Tiếp