Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 23/2009/TT-BTNMT Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ Bộ Tài nguyên - Môi trường 15/11/2009 Còn
2 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn về trình tự thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin vè thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 03/07/2003 Còn
3 1417/TT-TCĐC Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền SDĐ Tổng cục Địa chính 17/09/1999 Còn
4 346/TT-TCĐC Về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và CGCNQSDĐ Tổng cục Địa chính 15/03/1998 Còn
Trang : 1