Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 126/QĐ-TCMT Quyết định Ban hành Quy chế công tác vă­­n thư, lưu trữ của Tổng cục Môi trường Tổng Cục Môi Trường 16/02/2017 Còn
2 192/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025" Thủ tướng Chính phủ 13/02/2017 Còn
3 798/QĐ-TTg Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ 11/05/2016 Còn
4 931/QĐ-BTNMT Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 25/04/2016 Còn
5 589/QĐ-TTg Phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng Chính phủ 06/04/2016 Còn
6 399-QĐ-BTNMT Đính chính Thông tư 58/2015/TT-BTNMT quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/02/2016 Còn
7 17/QĐ-HĐQGTNN Về việc điều chỉnh ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên Nước Hội đồng Quốc gia về Tài nguyên Nước 04/02/2016 Còn
8 08/2016/QĐ-TTg Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung Chính phủ 02/02/2016 Còn
9 163/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025 Chính phủ 25/01/2016 Còn
10 104/QĐ-BTNMT Về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 19/01/2016 Còn
11 105/QĐ-BTNMT Về viêc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về đề án bảo vệ môi trường chi tiết Bộ Tài nguyên - Môi trường 19/01/2016 Còn
12 01/QĐ-TCQLĐĐ Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục Quản lý đất đai Tổng Cục quản lý đất đai 13/01/2016 Còn
13 02/QĐ-TCQLĐĐ Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục Quản lý đất đai Tổng Cục quản lý đất đai 13/01/2016 Còn
14 90/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Chính phủ 12/01/2016 Còn
15 202/QD-BTNMT Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/01/2015 Còn
16 1839/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 30/09/2014 Còn
17 1888/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 04/09/2014 Còn
18 367/QĐ-BTNMT Quyết định V/v Ban hành kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 16/03/2014 Còn
19 132/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bù Đốp UBND Tỉnh Bình Phước 15/01/2014 Còn
20 2668/QĐ-BTNMT Quy chế quản lý và sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 31/12/2013 Còn
Trang : 1 2  3  4  5  Tiếp