Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 02/CT-BTNMT Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 Bộ Tài nguyên - Môi trường 21/10/2014 Còn
2 02 /CT-BTNMT Chỉ thị Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường Chính phủ 21/04/2013 Còn
3 2101/CT-TTg Chỉ thị về việc triển khai một số biện pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản suất và sinh hoạt trong những tháng cuối năm 2009, đầu năm 2010 Thủ tướng Chính phủ 15/12/2009 Còn
4 Chỉ thị 618/CT-TTg Chỉ thị về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 Chính phủ 14/05/2009 Còn
5 32/2007/CT-TTg Tổng kết thực hiện Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ. Thủ tướng Chính phủ 18/12/2007 Còn
6 31/2007/CT-TTg Về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất Thủ tướng Chính phủ 13/12/2007 Còn
7 34/2006/CT-TTg Về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở Thủ tướng Chính phủ 25/09/2006 Còn
8 43/2004/CT-TTG Chỉ thị về chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tướng Chính phủ 02/12/2004 Còn
9 28/2004/CT-TTg Về việc kiểm kê đất đai năm 2005. Thủ tướng Chính phủ 14/07/2004 Còn
10 02/2004/CT-BTNMT Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất. Bộ Tài nguyên - Môi trường 01/06/2004 Còn
11 05/2004/CT-TTG Về việc triển khai thi hành luật đất đai năm 2003 Chính phủ 28/02/2004 Còn
12 19/2003/CT-TTg Về việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch Thủ tướng Chính phủ 10/09/2003 Còn
13 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT Về hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/08/2003 Còn
14 18/1999/CT-TTg Về một số biện pháp đẩy mạnh việc hoàn thành cấp GCN QSDĐ nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn Thủ tướng Chính phủ 30/06/1999 Còn
15 191/TTg Về đẩy mạnh việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị Thủ tướng Chính phủ 02/04/1998 Còn
16 10/1998/CT-TTg Về đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp Thủ tướng Chính phủ 11/02/1998 Còn
17 199/TTg Về những biện pháp cấp bách trong công tác quản lý chất thải rắn ở các khu đô thị và khu Công nghiệp Thủ tướng Chính phủ 02/04/1997 Còn
18 857/TTg Về chỉ đạo tổ chức thực hiện việc chia đIều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh Thủ tướng Chính phủ 14/11/1996 Còn
Trang : 1