Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 02/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/03/2017 Còn
2 860/BTNMT-TNN Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017 Bộ Tài nguyên - Môi trường 02/03/2017 Còn
3 126/QĐ-TCMT Quyết định Ban hành Quy chế công tác vă­­n thư, lưu trữ của Tổng cục Môi trường Tổng Cục Môi Trường 16/02/2017 Còn
4 192/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025" Thủ tướng Chính phủ 13/02/2017 Còn
5 01/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao Bộ Tài nguyên - Môi trường 09/02/2017 Còn
6 02/2017/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường Bộ Tài chính 06/01/2017 Còn
7 07/KH-BTNMT Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất giai đoạn đến 2020 Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/11/2016 Còn
8 06/2016/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/05/2016 Còn
9 798/QĐ-TTg Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ 11/05/2016 Còn
10 608/TCQLDD-KHTC V/v tình hình đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp năm 2016 Tổng Cục quản lý đất đai 09/05/2016 Còn
11 04/2016/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 29/04/2016 Còn
12 66/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2016/NĐ-CP NGÀY 19/02/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Bộ Tài chính 29/04/2016 Còn
13 931/QĐ-BTNMT Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 25/04/2016 Còn
14 515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Tổng Cục quản lý đất đai 22/04/2016 Còn
15 437/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện đo đạc lập BĐĐC; đăng ký, cấp GCN, lập HSĐC và xây dựng CSDL đất đai Tổng Cục quản lý đất đai 07/04/2016 Còn
16 589/QĐ-TTg Phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng Chính phủ 06/04/2016 Còn
17 03/2016/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 10/03/2016 Còn
18 02/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000 Bộ Tài nguyên - Môi trường 29/02/2016 Còn
19 399-QĐ-BTNMT Đính chính Thông tư 58/2015/TT-BTNMT quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/02/2016 Còn
20 12/2016/NĐ-CP Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Chính phủ 19/02/2016 Còn
Trang :
1