Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 2/2016/NQ-HĐND Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước 22/04/2016 Còn
2 823/QĐ-UBND Phê duyệt Dự án điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 UBND Tỉnh Bình Phước 14/04/2016 Còn
3 15/2016/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ cho công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 05/04/2016 Còn
4 09/2016/QĐ-UBND Ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 01/03/2016 Còn
5 463/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng đặc dụng năm 2015 UBND Tỉnh Bình Phước 09/03/2015 Còn
6 4/2015/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 14/02/2015 Còn
7 2195/QĐ-UBND V/v quy định hạn mức bình quân diện tích đất sản xuất để hỗ trợ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ UBND Tỉnh Bình Phước 12/10/2014 Còn
8 2158/QĐ-UBND V/v thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất UBND Tỉnh Bình Phước 09/10/2014 Còn
9 2078/QĐ-UBND V/v công bố danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 UBND Tỉnh Bình Phước 29/09/2014 Còn
10 1927/QĐ-UBND V/v chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án cấp đất sản xuất cho dân, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện Bù Gia Mập UBND Tỉnh Bình Phước 10/09/2014 Còn
11 1651/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự toán Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng cao su phục vụ Dự án bảo tồn căn cứ Bộ chỉ huy miền Tà Thiết UBND Tỉnh Bình Phước 30/07/2014 Còn
12 1366/QĐ-UBND V/v điều chỉnh diện tích dự án "Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú" UBND Tỉnh Bình Phước 24/06/2014 Còn
13 1061/QĐ-UBND V/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 25/05/2014 Còn
14 983/QĐ-UBND V/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên xây dựng bảng giá các lại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015 UBND Tỉnh Bình Phước 13/05/2014 Còn
15 67/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012 UBND Tỉnh Bình Phước 17/07/2012 Còn
Trang : 1