Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 674/QĐ-BTNMT Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 31/03/2017 Còn
2 1445/BTNMT-TCCB Báo cáo số lượng các đơn vị sự nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 - 2016 Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/03/2017 Còn
3 02/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/03/2017 Còn
4 860/BTNMT-TNN Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017 Bộ Tài nguyên - Môi trường 02/03/2017 Còn
5 126/QĐ-TCMT Quyết định Ban hành Quy chế công tác vă­­n thư, lưu trữ của Tổng cục Môi trường Tổng Cục Môi Trường 16/02/2017 Còn
6 192/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025" Thủ tướng Chính phủ 13/02/2017 Còn
7 01/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao Bộ Tài nguyên - Môi trường 09/02/2017 Còn
8 29/QĐ-TNN Quyết định Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Cục Quản lý tài nguyên nước Cục Quản lý Tài nguyên nước 18/01/2017 Còn
9 01/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai Chính phủ 06/01/2017 Còn
10 02/2017/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường Bộ Tài chính 06/01/2017 Còn
11 52/2016/TT-BTNMT Thông tư quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat -1 Bộ Tài nguyên - Môi trường 30/12/2016 Còn
12 3098/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 30/12/2016 Còn
13 2901/QĐ-BTNMT Quyết định về việc công bố kết quả cập nhật phân vùng bão, xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão và phân vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ Bộ Tài nguyên - Môi trường 29/12/2016 Còn
14 47/2016/TT-BTNMT Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/12/2016 Còn
15 48/2016/TT-BTNMT Thông tư quy đinh kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000 Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/12/2016 Còn
16 49/2016/TT-BTNMT Thông tư quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/12/2016 Còn
17 46/2016/TT-BTNMT Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 27/12/2016 Còn
18 43/2016/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/12/2016 Còn
19 44/2016/TT-BTNMT Thông tư quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/12/2016 Còn
20 45/2016/TT-BTNMT Thông tư quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/12/2016 Còn
Trang :
1