Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm Kỹ thuật Địa chính 
I. Vị trí, chức năng:

- Trung tâm Kỹ thuật Địa chính (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước, Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, là đơn vị dự toán cấp 1, được mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước theo quy định.

- Trung tâm có chức năng giúp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các nghiệp vụ về khảo sát đo đạc, vẽ bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên đề khác phục vụ cho việc quản lý ngành; thực hiện nghiệp vụ về đăng ký đất đai phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât; phân hạng đất; xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực địa chính trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn :

A) Nhiệm vụ :

1. Lập kế hoạch hoạt động hàng năm trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ đượcgiao;

2. Tổ chức thực hiện việc khảo sát, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình đo đạc bản đồ, đăng ký thống kê lập hồ sơ địa chính.

3. Tổ chức thực hiện đo đạc bản đồ theo kế hoạch được giao và nhu cầu của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh;

4. Lập các hệ thống lưới khống chế; đo đạc; điều tra đất đai; phân hạng đất; quy hoạch sử dụng đất; vẽ bản đồ địa chính và các bản đồ chuyên ngành, chuyên đề khác theo đúng quy trình quy phạm hiện hành.

5. Đo đạc lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sủ dụng đất, bản đồ địa hình, cắm mốc phục vụ chuyển quyền sủ dụng đất, giao đất, cho thuê đất, phân lô đất...theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân sử dụng đất;

6. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ phục vụ việc kê khai lập hồ sơ địa chính, đăng ký thống kê đất đai theo quy định làm cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

7. Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

8. In, vẽ, sao chép, phát hành các loại bản đồ, biểu mẫu, sổ sách của ngành địa chính, bảo đảm sự thống nhất hồ sơ địa chính theo quy định;

9. Điều tra lập quy hoạch sử dụng đất nhằm đưa ra các giải pháp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trong hiện tại và tương lai một cách tiết kiệm, khoa học, hợp lý; làm xơ sở để UBND các cấp thực hiện công tác giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền;

10. Quản lý và sử dụng tốt các vật tư thiết bị, máy móc, tài sản của Trung tâm. Thực hiện chế độ kế toán và báo cáo thống kê theo quy định hiện hành;

11. Quản lý viên chức và lao động hợp đồng của Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật;

12. Thực hiện việc báo cáo tài chính và thanh quyết toán chi phí hoạt động hàng năm với Sở Tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước;

13. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

B ) Quyền hạn :

1. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch do Sở Tài Nguyên & Môi trường giao, Trung tâm được ký kết hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực địa chính với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật;

2. Được quyền tuyển chọn lao động và ký kết hợp đồng sử dụng lao động theo quy định của Luật lao động. Được khen thưởng , kỷ luật viên chức và người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước;

3. Được quyền tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Quy định quyền tự chủ , tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy , biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm do Giám đốc điều hành .Các chức vụ này do Chủ tịch UBND tỉnh bỏ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hoài Liên Hệ : 0651.3885114

2. Các bô phận cấu thành gồm có:

- Phòng Hành chinh - Tổng hợp;

- Phòng Kỹ thuật;

- Đội Đo đạc - bản đồ;


Tùy theo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm trong giao từng giai đoạn, Giám đốc Trung tâm tham mưu Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Trung tâm cho phù hợp. 

[Trở về]