Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Phước 
UBND tỉnh Bình Phước vừa ra Quyết định số 2890/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã hiện có và chuyển một phần chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị làm việc có liên quan từ Qũy Phát triển đất tỉnh và một số nhiệm vụ về quản lý đất công do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Theo Quyết định trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Phước là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm do Giám đốc điều hành và không quá 02 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các Chi nhánh trực thuộc Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Bình Phước giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Quỹ Phát triển đất tỉnh và các cơ quan khác có liên quan tiến hành bàn giao nhiệm vụ, biên chế, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị làm việc từ Quỹ Phát triển đất tỉnh, đã được UBND tỉnh giao cho Quỹ Phát triển đất tỉnh thực hiện theo Quyết định 1453/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 về việc sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh vào Quỹ Phát triển đất tỉnh.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các cơ quan khác có liên quan tiến hành chuyển nguyên trạng kế hoạch, nhiệm vụ, nhân sự, kinh phí ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn vốn khác, tài sản, văn phòng làm việc, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và thông tin dữ liệu có liên quan của Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo quy định của pháp luật…

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Phước chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2016. Trong quá trình chuẩn bị cho Trung tâm đi vào hoạt động, các Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện và bộ phận thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất của Qũy Phát triển đất tỉnh sẽ chuyển giao cho Trung tâm vẫn hoạt động bình thường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Bình Phước về việc sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh vào Qũy Phát triển đất tỉnh.

Anh Tuấn

[Trở về]