Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
QUY HOẠCH TỔNG QUAN KHAI THÁC VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH BÌNH PHƯỚC 
Đế án Quy hoạch bao gồm những nội dung sau:

Chương 0: Mở đầu Tải về

Chương 1: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ, KINH TẾ  Tải về

Chương 2: LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN  Tải về

Chương 3: KHỐI LƯỢNG CÁC DẠNG CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN  Tải về

Chương 4: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT  Tải về

Chương 5: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN  Tải về

Chương 6: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT  Tải về

Chương 7: QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT  Tải về

Chương 8: BÁO CÁO KINH TẾ  Tải về

Chương 9: KẾT LUẬN  Tải về

Anh Tuấn

 

 

[Trở về]