Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành Thông tư Sửa đồi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bàn khi thực hiện thủ tục hành chính 

Thông tư quy định các nội dung: Sửa đổi, bổ sung điểm c và d khoản 2 mục III Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung điểm c và điểm d khoản 1 Điều 13; sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 15; sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 16.

Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 9 Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto. Cụ thể, sửa đổi bổ sung khoản 3; sửa đổi bổ sung khoản 4; sửa đổi bổ sung khoản 6.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.

Tải về Thông tư

Anh Tuấn

[Trở về]