Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành Quyết định Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các mục tiêu: tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên môi trường; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới cơ chế tài chính trên cơ sở đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xác định đơn giá sản phẩm góp phần làm minh bạch tài chính trong đơn vị, đảm bảo việc phân bổ, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí khác minh bạch, hiệu quả, quản lý theo mục tiêu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của Bộ, giữa các đơn vị với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân…

Trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2016 gồm có: triển khai thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các dịch vụ công trực tuyến; cải cách thủ tục hành chính nội bộ trong từng cơ quan đơn vị.

Tải về Quyết định

Anh Tuấn

[Trở về]