Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 

Ngày 31/03/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 13 - MT : 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm. Trong đó, Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

Giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm  khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải (C max) được tính theo công thức sau: Cmax = C x Kq x Kf. Trong đó:

- C là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm . Hệ số này được chia thành hai loại áp dụng đối với cơ sở mới và cơ sở đang hoạt động đối với từng thông số gây ô nhiễm.  Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, áp dụng giá trị quy định cho cơ sở mới đối với tất cả các cơ sở công nghiệp dệt nhuộm. Áp dụng giá trị tối đa cho phép C max = C (không áp dụng hệ số Kq và Kf) đối với thông số pH. Nước thải công nghiệp dệt nhuộm khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải xả ra hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung thì áp dụng giá trị C max = C

- Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ;

- Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng nước thải sơ chế cao su thiên nhiên khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải;

Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 13:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015.

Tải về

 

Anh Tuấn

 

[Trở về]