Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
  • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
  • |
  • |
  • THÔNG TIN CHUNG

BAN LÃNH ĐẠO SỞ

 

 
 

 

Lê Hoàng Lâm Giám đốc Sở
Điện thoại bàn: 0271.3879.109
Điện thoại di động: 0913.641.760

 
 

 

 


                                                                                                                                                                     

        Lê Đăng NhậtPhó Giám đốc                                                                                     Phạm Văn Liêm - Phó Giám đốc

         Điện thoại bàn: 02711.3881.901                                                                                        Điện thoại bàn:
         Điện thoại di động: 0913.129.637                                                                                    Điện thoại di động: 0913.937.449

Sở do Giám đốc Sở điều hành và có không quá 03 Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và Phó giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.


Địa chỉ liên lạc : Quốc lộ 14, KP Thanh Bình, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước. 
Điện thoại : 0651.3879 110 / Fax : 0651.3879110 
Email tnmt.bp@tnmtbinhphuoc.gov.vn
Don Vi Thanh Chinh
STT
Phòng ban
Điện thoại
01
Văn phòng
0651.3879480; fax: 0651.3879248
02
Chánh Văn phòng
06513.501399
03 Phó chánh Văn phòng 0651.3881441
04
Chuyên viên
0651.3881441; 0651.3879480
05 Văn thư 0651.3881441
06
Kế toán
0651.3879480
07
Phòng Cải cách hành chính
06513.881480
08
Phòng Củng cố DXCQ và ĐGHC
06513.881479
 09 Thanh tra sở  06513.887822
10
Phòng Quản lý Công chức, Viên chức
06513.870762
11
Phòng Đào tạo
06513.870761
12
Phòng Pháp chế
06513.700177
12 Phòng Công tác Thanh Niên 06513.509604
14 Ban Tôn giáo 06513.881657
 15 Trưởng Ban 06513.887735
 16 Phó ban 06513.888397; 3888396
 17 Phòng Tổng hợp -Hành chính 06513.881657
 18 Phòng Nghiệp vụ I 06513.887381
 19 Phòng Nghiệp vụ II 06513.888395
20  Chuyên viên  06513.881657 
21   Văn thư 06513.881567 
22  Kế toán 06513.881657 
23   Ban Thi đua-Khen thưởng 06513.888901 
24  Phó trưởng Ban 06513.860.799 
25  Phó Trưởng Ban 06513.838.799 
 26 Trưởng Phòng NV1  06513.879.479 
 27  Trưởng Phòng THHC 06513.888.901 
 28  Phó Trưởng phòng NV2 06513.838.999 
 29  Chuyên viên  06513.888.901;3.838.999; 3.879.479
 30  Kế Toán  06513.888.901
 31 Chi cục Văn thư-Lưu trữ  06513.888392 
 32  Chi Cục Trưởng 06513.508.998 
 33  Phó Chi Cục Trưởng 06513.500.479 
 34  Viên chức 06513.888.392; 06513.870.763; 06513.887.014 

 

[Trở về]