• SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
  • |
  • |
  • THÔNG TIN CHUNG
 
 

Nguyễn Hữu Thương - Trưởng phòng
Điện thoại: 0908.361.618
Email: nguyenhuuthuong.stnmt@binhphuoc.gov.vn

 

 
Nguyễn Văn Biên - Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0918.292.819
Email: nguyenvanbien.stnmt@binhphuoc.gov.vn