Văn phòng 

 

                                                                                                                 Huỳnh Anh Tuấn - Chánh Văn phòng

                                                                                                                 Điện thoại: 0913.937.432
                                                                                                                 Email: huynhanhtuan.stnmt@binhphuoc.gov.vn

                               

                                                                                                                    

                                Bàn Văn Hà - Phó Chánh Văn phòng

                                Điện thoại: 0937.605.393

                                Email: banvanha.stnmt@binhphuoc.gov.vn

                                                                           Thiều Thị Nga - Phó Chánh Văn phòng 

                                                                            Điện thoại: 0938.902.977

                                                                            Email: thieuthinga.stnmt@binhphuoc.gov.vn